Privacy statement

Inleiding
Het privacy statement van Toneelvereniging De Rhederijckers gevestigd te Velp verschaft informatie over persoonsgegevens die we verwerken van u. Wij vinden het belangrijk u duidelijkheid te verschaffen over het doel waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze gebruiken, beschermen en de rechten die u heeft inzake uw persoonsgegevens.
Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen, de meest recente versie kunt u opvragen per mail.

Welke gegevens van u verwerken wij en met welk doel?
Persoonsgegevens die wij nodig hebben om de ledenadministratie te voeren en de contributie en donateursgelden te innen.
– Banknummers tbv incasso
– Machtiging tbv incasso
Daarnaast gegevens voor het verzenden van e-mail over de activiteiten van de vereniging.

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies om uw bezoek aan onze site zo soepel mogelijk te maken.

Gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen
U heeft het recht om de door ons beheerde gegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Ook kunt u de toestemming voor uw gegevensverwerking intrekken.
Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen voor inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens.
Al deze zaken regelen wij via e-mail.
Wij verzoeken u dat wanneer u vermoedt dat uw gegevens onterecht ge- dan wel misbruikt zijn contact met ons op te nemen. Uiteraard hopen wij er dan samen met u uit te komen. Ook heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Te weten de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waar worden uw gegevens opgeslagen?
Uw gegevens worden opgeslagen op hetzij onze eigen servers, hetzij op gecertificeerde servers van derden. De servers waarop uw gegevens worden bewaard zijn gestationeerd binnen de EU.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.
De gegevens worden bewaard zolang u lid bent. Als het lidmaatschap wordt beëindigd bewaren wij uw gegevens maximaal 1 jaar.

Vragen?
Indien u na het lezen van dit privacy statement vragen heeft over de inhoud of uitvoering, dan kunt u ons bereiken via secretariaat.rhederijckers@gmail.com en f.schoonen2@chello.nl . Wij zullen u vervolgens op korte termijn benaderen.

Secretariaat De Rhederijckers
p/a Pastoor Koenestraat 9
6881 SW Velp
Secretariaat.rhederijckers@gmail.com
https://www.toneelvereniging-de-rhederijckers.nl/

25 Mei 2018